Page 6 - MergedFile
P. 6

Biljarten                                   6

             Ledenvergadering afdeling biljart.
      Zaterdag 17 februari 2018. Aanvang 14.00 uur in De Poort.

18.02.01. Opening en mededelingen door de voorzitter.
18.02.02  Vaststellen agenda.
18.02.03. Behandeling notulen ledenvergadering van 11 februari 2017.
18.02.04. In – en uitgaande post.
18.02.05. Jaarverslag van de secretaris.
18.02.06. Financieel overzicht 2017 en begroting 2018 door penningmeester.
18.02.07. Verslag van de kascontrolecommissie.
18.02.08. Bestuursbeleid 2017 (terugblik) en 2018 (vooruitblik).
18.02.09. Ingediende voorstellen.
18.02.10. Mededelingen door wedstrijdleiders over de diverse competities.

           PAUZE.

18.02.11. Bestuursverkiezing.
      Aftredend zijn:
      Gerrit Vonk. Wedstrijdleider.     Niet herkiesbaar.

      Cor de Koning heeft aangegeven dat hij de taken van Gerrit wel wil overnemen.
      Er moet dan wel een secretaris gevonden worden. Als er iemand is, die voor een
      andere functie zich beschikbaar wil stellen, is het ook mogelijk dat er in het bestuur
      geschoven kan worden. Kandidaten moeten wel bereid zijn een bereidverklaring te
      ondertekenen.

18.02.12. Wat verder ter tafel komt/rondvraag.
18.02.13. Sluiting.

Na de vergadering prijsuitreiking van de Huishoudelijke competitie.
Aanvang 16.30 uur.

Theo van der Sande.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11